Bestyrelses­evaluering

den kompetente bestyrelse giver

Værdi til virksomheden

Siden Nørby udvalget kom med deres anbefalinger om god selskabsledelse for mere end 20 år siden, har der været øget fokus på at professionalisere bestyrelserne i virksomhederne.

Mange steder er man kommet langt. Andre steder ikke og i stedet anvendt sig af “tante-bestyrelser” i den tro, at man som direktør og ejer er bedre tjent uden andre, der kan udvise uenighed med den valgte strategi og retning.

Men det er en ærgelig fejl at begå fordi en bestyrelse – rigtigt sammensat – giver en virksomhed og en ejerkreds – værdi.

Ifølge en rapport fra Center for Ejerledede Virksomheder ved CBS med afsæt i 76.000 danske aktie- og anpartsselskaber havde blot seks procent af de ejerledede virksomheder en professionel bestyrelse i 2019, mens tallet er henholdsvis 22 og 29 procent for semi-ejerledede og ikke-ejerledede virksomheder. Tallet synes at være en anelse større i 2021, hvorfor potentialet til øget professionalisering er der.

En bestyrelse skal gerne hjælpe med at øge kvaliteten af beslutninger og hastigheden for den efterfølgende eksekvering i virksomheden. Bestyrelsens sammensætning og kompetencer er derfor afgørende for, om den matcher virksomhedens vækstfase og aktuelle udfordringer.

På samme måde skal kompetencerne hos topledelsen stemmes overens med den aktuelle strategi og målsætninger. Er det ikke tilfældet, kan det være nødvendigt at skifte ud.

Skal vi hjælpe med at finde jeres nye værdiskabende bestyrelse?

Kontakt os for mere info

God bestyrelses governance

Bestyrelsens opgaver

Lad det være sagt med det samme. En deltagende og kompetent bestyrelse er et aktiv for en hvilken som helst virksomhed. Det vil sige at den er bidragende til direktionens opgaver og hjælper med sparring omkring strategi og rådgivning på aktivt niveau, dog uden at den driver virksomheden på at “dag-til-dag-niveau”, men mere strategisk. 

Bestyrelsens rolle er tredelt. Den fungerer både som arbejdsgiver, tilsynsorgan og sparringspartner for direktionen og ejerkredsen.

En af bestyrelsens vigtigste opgaver er, at sammensætte en direktion og få etableret klare rammer for direktionens opgaver og det samarbejde, der skal finde sted mellem bestyrelse og direktion. Bestyrelsen skal sikre løbende udvikling af direktionen og løbende vurdere, om direktionen er den rette i forhold til at nå virksomhedens strategiske mål

Bestyrelsen skal også udøve kontrol med direktionen og fastlægge retningslinjer for, hvordan denne skal udøves i forretningen.

Husk at bestyrelsen vælges af ejeren, og bestyrelsen har derfor også til opgave at varetage ejerens interesser, herunder at kontrollere om virksomheden har det rette kapitalberedskab, en effektiv risikostyring og -håndtering samt en klar og kommunikeret strategi.

Endelig yder bestyrelsen sparring til direktionen  samt bidrager til hvilken samarbejdsform, der er den mest værdiskabende.

Ofte vælger man, at kommunikation sker gennem formanden for bestyrelsen og direktøren for virksomheden.

Skal vi finde din kompetente og aktive bestyrelse for dig? 

Kontakt os for mere info

Bestyrelsesevaluering

performer den?

En bestyrelse der ikke yder eller bidrager med sparring for en ejerkreds og direktion er ikke en god løsning.

Tænk eksempelvis på en leder eller medarbejder der ikke løser sine opgaver tilfredsstillende – dem prøver man at hjælpe til at blive gode (igen), men kan det ikke lade sig gøre må samarbejdet ophøre.

Inden det kommer så vidt har man dog prøvet andre metoder for at få rettet op på forholdene.

Når det angår en bestyrelse kan det til tider være lidt sværere for en ejer at vurdere deres egentlige bidrag.

Hos Goldschmidt & Co hjælper vi ejeren med at vurdere bestyrelsens performance, hvor vi vil tage udgangspunkt i et formøde med bestyrelsesformanden, hvor forventningerne til evalueringen afstemmes. Herefter gennemføres evalueringen, ved at  interviewe bestyrelsen og direktionen suppleret med spørgeskemaer. Efterfølgende  analyseres svar og interview, der fører til vores  anbefalinger, som forelægges bestyrelsen med henblik på drøftelse og udarbejdelse af en plan for udvikling af bestyrelsen.

Fordelene ved at vi driver processen er, at alle bestyrelses-medlemmer får mulighed for at fremføre deres meninger og tanker under fortrolige forhold.

Processen giver endvidere mulighed for at vurdere best practice i en sammenlignelig branche, og endelig ser vi det som en pligt til at udfordre bestyrelsen, hvor denne er blind på egne svagheder eller hvor bestyrelsen er konform. 

Skal vi hjælpe jer med en bestyrelsesevaluering?

Kontakt os for mere info