GDPR & Privatlivspolitik

Introduktion

G&Co ApS behandler personoplysninger om dig, og derfor får du nedenstående information (Privacy Notice):
G & Co er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, kandidaters, leverandørers, samarbejdspartneres og vores medarbejderes oplysninger; herunder personoplysninger. Vi er optaget af at beskytte personoplysninger og arbejder løbende for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen; herunder databeskyttelsesforordningen. Når G & Co i forbindelse med levering af konsulent- og rådgivningsydelser behandler personoplysninger, anser vi os for databehandler, da vi behandler data på vegne af vores kunde og efter kundens instruks. I disse tilfælde sikrer vi at indgå en databehandleraftale med vores kunde, der indeholder instruks og vilkår for G & Co’s behandling af personoplysninger. Vores behandlingsaktiviteter Du kan læse mere om, hvilke kategorier af oplysninger vi behandler til hvilke formål og med hvilke behandlingsgrundlag i afsnittene nedenfor.
 • Kunde- og kandidatsamarbejdet
 • Leverandører og samarbejdspartnere
 • Besøgende på vores kontor
 • Besøgende på www.goldschmidtandco.com

Kunde- og kandidat­samarbejdet

Grundlæggende løser vi to typer opgaver for vores kunder; Rekruttering og projektbaserede opgaver. Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores kunder og kandidater. Vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige til aftalte formål, og vi beder vores kunder og kandidater om kun at dele personoplysninger, hvor det er strengt nødvendigt til disse formål. Vi indsamler og behandler således følgende kategorier af personoplysninger:
 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, faktureringsadresse
 • Personoplysninger, som du selv har givet os, fx i forbindelse med fremsendelse af dit CV
 • Personvurdering, m.v. på kunder og kunders ejere
Vi behandler almindelige personoplysninger med det formål at kunne opfylde aftalen med kunder og kandidater, herunder:
 • Gennemføre ansættelsesforløb (interviews, , kontraktudarbejdelse etc.)
 • Eventuel on-boarding og øvrige efterfølgende ansættelsesaktiviteter
 • Opfølgning og andre aftalemæssige forpligtelser
Endvidere er behandlingen nødvendig for, at G & Co kan forfølge sine kommercielle interesser og for at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, herunder:
 • Styre vores samarbejde med kunder og kandidater
 • Udvikle vores forretning og tjenester
 • Administration og styring af økonomi
 • Medarbejderadministration
Det overordnede Formål med indsamling og behandling af personoplysninger vedrørende Klienter og Kandidater, og grundlaget herfor, skal ses i relation til et eller flere af følgende behov:
 • at kunne levere vore produkter og tjenesteydelser;
 • at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;
 • for at videregive dine personoplysninger til vores kunde/klient efter samtykke;
 • for at kunne underrette dig om ændringer i vores ydelser;
 • for at kunne give dig oplysninger om produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om;
 • for at kunne forbedre sikkerheden og forhindre bedrageri og misbrug;
 • for at opbevare personoplysninger i det omfang G & CO har et arbejdsbetinget behov herfor, f.eks. i henhold til bogføringsloven og andre retslige forpligtelser.
Grundlaget for behandling af dine data er følgende:
 • For vores kunder/klienter er behandlingen nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i.
 • For vore kandidater foretages behandlingen på baggrund af dit samtykke i forbindelse med det specifikke formål, f.eks. ansættelse eller projektdeltagelse.
 • Behandling er nødvendig, for at G & CO kan forfølge sine forretningsmæssige interesser, navnlig for at forbedre service og sikkerhed samt forhindre bedrageri og misbrug.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler G & CO i henhold til gældende lovgivning.
Opbevaring af dine personoplysninger sker i henhold til følgende retningslinjer:
 • Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger indtil kontraktforholdet er afsluttet.
 • Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer G & CO dine personoplysninger indtil du trækker dit samtykke tilbage.
 • G & CO opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen og ikke i længere tid end 2 år efter afslutning af opgave/samarbejde.
 • G & CO opbevarer tillige dine personoplysninger, hvor det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven, hvilket er 5 år.

Leverandører og samarbejds­partnere

Vi indsamler og behandler personoplysninger om vores leverandører og samarbejdspartnere. Vi behandler alene almindelige ikke-personfølsomme oplysninger, herunder kontaktoplysninger. Vi behandler oplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage tjenester og ydelser fra vores leverandører og samarbejdspartnere, og hvor det er relevant at yde professionelle serviceydelser til vores kunder.

Besøgende på vores kontor el. mødefaciliteter

Vi indsamler og behandler personoplysninger om besøgende, herunder kunder, kandidater og andre gæster. Vi indsamler og behandler generelt oplysninger om navn, titel, firma på besøgende samt navnet på vært hos G & CO. Grundlaget for at behandle oplysningerne er en saglig interesse for G & CO i at kunne sikre en høj faglig service og integritet. Vores registrering af gæster opbevarer vi i en kort periode. Vores register/kalender over besøgende gemmes sikkert og gennemgås kun, hvis der er grundlag herfor, fx i forbindelse med en hændelse, og alene for udvalgte personer. Besøgende på www.goldschmidtandco.com Vi indsamler dine personoplysninger, som du afgiver via G & COs hjemmeside (indsendelse af cv), eller som du giver dit samtykke til. Når du besøger www.goldschmidtandco.com, informerer vi dig om indsamlingen af dine personoplysninger. De personoplysninger, som G & CO indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din stillingsbetegnelse og lignende identifikationsoplysninger i forbindelse med afbenyttelse af G & COs tjenester.

Videregivelse / overførsel af personoplysninger

Overførsel af dine personoplysninger til samarbejdspartnere samt til kunder/klienter vil altid ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at løse vores opgaver. Endvidere hvis der er tale om et krav for at overholde gældende lovgivning eller foretage undersøgelser i forbindelse med klager og besvarelse af anmodninger eller i efterforskningsøjemed. Vi overfører dine personoplysninger til den relevante kunde/klient. Vi overfører derudover dine personoplysninger til vore databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi har således indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, der sikrer, at personoplysninger alene bliver anvendt til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger. Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser. Vi videregiver alene personoplysninger – når vi har et lovligt grundlag herfor – og til:
 • Andre tredjeparter, der leverer varer eller ydelser
 • Kunder/klienter
 • Offentlige myndigheder eller tredjeparter som krævet af og i overensstemmelse med gældende lovgivning eller regulering

Andre Tredjeparter

Vi benytter andre tredjeparter, fx underleverandører, i forbindelse med levering af vores ydelser. Sådanne tredjeparter kan i den forbindelse få udleveret personoplysninger, der er nødvendige, for at de kan levere den aftal G & CO indgår de aftaler, der er nødvendige for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser.

Kunder/Klienter

Vi kan undertiden udlevere personoplysninger til vores kunder og samarbejdspartnere. Dette kan eksempelvis være, for at kunden kan vurdere og gennemføre ansættelsesaktiviteter. Offentlige myndigheder eller tredjeparter som krævet af og i overensstemmelse med gældende lovgivning eller regulering Vi kan undertiden blive pålagt at udlevere personoplysninger til offentlige myndigheder eller tredjeparter, hvilket vi udleverer, hvis det er krævet i henhold til gældende lovgivning eller regulering. Dette kan eksempelvis være for at kontrollere, at vi overholder gældende lovgivning og regulering, at undersøge en påstået forbrydelse, etablere, udøve eller forsvare juridiske rettigheder. Vi vil kun opfylde anmodninger om videregivelse af personoplysninger, hvor vi har pligt til at gøre det.

Behandlings­sikkerhed

Brug og håndtering af personoplysninger skal foregå betryggende og med passende niveau af sikkerhed og privatlivsbeskyttelse. Sikkerhedsniveauet skal afspejle den konkrete risiko, for at oplysningerne stjæles, mistes, skades eller behandles ulovligt.

Beredskabs­foranstaltninger

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden i forbindelse med G & COs indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger, skal G & CO uden unødig forsinkelse underrette dels kunden eller kandidaten og dels Datatilsynet, efter at være blevet opmærksom herpå. Underretningen til de berørte samt tilsynsmyndighederne må finde sted inden 72 timer og skal omfatte en beskrivelse af:
 • karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede
 • de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
 • de foranstaltninger, som G & CO har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger

Datakilder

G & CO indsamler personoplysningerne direkte hos dig og/eller tredjemand, fx vores kunder eller offentlige portaler.

Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder, som G & CO som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde. Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at dine personoplysninger bliver slettet, at G & CO begrænser behandlingen af dem, eller ønsker du at gøre indsigelse mod G & COs behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte G & CO. Du kan endvidere kontakte G & CO, såfremt du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet. Når vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For at tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os. Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

Ændringer i denne databeskyttelses­politik

Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne databeskyttelsespolitik.

Kontakt

Dataansvarlig er G & Co. Vi har adresse på Bakkekammen 23, 4300 Holbæk – CVR: 42974684. Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte os: hello@goldschmidtandco.com

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til hello@goldschmidtandco.com Vi vil behandle klagen og vende tilbage. Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over behandlingen af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Regler

De regler der gælder for behandling af dine personoplysninger findes i: Cookie- og persondatareglerne stammer fra EU’s charter om de grundlæggende rettigheder, hvis formål er at beskytte enkelt individet og brugere af internettet. Persondataloven (indtil 25. maj 2018) Databeskyttelsesforordningen (efter 25. maj 2018) Databeskyttelsesloven (efter 25. maj 2018)